rektorzy.pl

Prof. Zygmunt Litwińczuk Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

5 kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odbyły się wybory Rektora na kadencję 2016-2020. Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli całej społeczności akademickiej składa się z 269 osób. W głosowaniu tajnym oddano 264 ważnych głosów. 155 elektorów było za wyborem prof. Zygmunta Litwińczuka na jedenastego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk jest czołowym specjalistą z zakresu hodowli bydła w kraju i zagranicą, prowadzi badania z zakresu m.in. mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucji rasy białogrzbietej w Polsce. Doktor Honoris Causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012). Związany z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

1. Stopnie naukowe i zawodowe: mgr inż. zootechniki z wyróżnieniem - AR w Lublinie (1972), dr inż. nauk rolniczych (1976); dr hab. - ART W Olsztynie (1981), praca habilitacyjna wyróżniona nagrodą Ministra Nauki; tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych (1990); stanowisko profesora zwyczajnego (1995).

Doktor Honoris Causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012).

2.Problematyka badawcza: czołowy specjalista z zakresu hodowli bydła w kraju i zagranicą, prowadzi badania z zakresu m.in. mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucji rasy białogrzbietej w Polsce.

3.Dorobek naukowy: 650 publikacji naukowych, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i 30 monografii i podręczników, ponad 60 prac ukazało się w uznanych czasopismach z listy JCR. Współautor 12 pozycji dydaktycznych i 3 rozdziałów w wydanych za granicą książkach.

4.Dorobek w kształceniu kadr: Promotor: 4 Doktoratów Honoris Causa, 9 przewodów habilitacyjnych, 17 zakończonych przewodów doktorskich, 280 prac magisterskich (z tego 56 w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie był zatrudniony na 1/2 etatu w latach 1992-2002) i ponad 70 prac inżynierskich. Recenzent: ponad 190 recenzji związanych z rozwojem kadry naukowej, w tym 2 na tytuł Doktora Honoris Causa, 89 dla Centralnej Komisji, 18 na tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

5.Organizacja badań naukowych: Kierował 14 projektami badawczymi (KBN, MNiSzW, NCN, NCBiR). Wyniki swoich badań prezentował na wielu sympozjach i kongresach międzynarodowych. Ważnym osiągnięciem jest restytucja i ochrona zasobów genetycznych rodzimej rasy bydła - białogrzbietów w oparciu o opracowany w 2002 r. dla Ministerstwa Rolnictwa program, który był podstawą wszystkich najważniejszych działań w tym zakresie.

6.Funkcje naukowe i organizacyjne (najważniejsze): Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2007-2013); Europejska Federacja Zootechniczna - koordynator Komisji Cattle Production (1996-2001); członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych przez 6 kadencji (od 1997 r. - ); v-ce przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (2003-2010); Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału PAN w Lublinie (od 2014 r.); Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1992), członek zespołu ekspertów do oceny projektów badawczych, redaktor Wydziału II (Biologia) Folia Societatis Scientiarum Lublinensis (1992-1999); Redaktor naczelny Roczników Naukowych PTZ (od 2005 r.), Przegląd Hodowlany - Przewodniczący Rady Programowej (2002-2008), v-ce prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka (2005-2015); Członek Zespołu Doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (od 2011 r.).

7.Funkcje organizacyjne na uczelni: prodziekan ds. studenckich na Wydziale Zootechnicznym (1986-1990), dziekan Wydziału Zootechnicznego (1990-1996), kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła (od 1995 r.); członek Senatu przez 7 kadencji (od 1990 do 2012); przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutu i Organizacji Uczelni (2008-2012)

8.Nagrody i odznaczenia: 4 nagrody Ministra (dwie zespołowe I i dwie indywidualne III); Srebrny (1988) i Złoty Krzyż Zasługi (1996); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993); Medal Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1999); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001); Medal 50-lecia Akademii Rolniczej w Lublinie (2003); Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego (2007), Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Rolnictwa" (2008); Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" (2008); Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, "Za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Lubelskiego" (2009); Odznaka "Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej" (2010); Złota Honorowa Odznaka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (2011); Medal 60-lecia Instytutu Zootechniki (2010); Medal 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2013).

O UP w Lubliniedata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze
Polityka Prywatności