rektorzy.pl

Prof. Antoni Różalski nowym Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego

W czwartek 17 marca odbyły się wybory nowego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kolegium Elektorów, złożone z reprezentantów wszystkich grup zawodowych uczelni oraz studentów liczyło w sumie 200 osób. W głosowaniu oddano 194 ważne głosy. 174 elektorów było za wyborem prof. Antoniego Różalskiego na siedemnastego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Różalski ma 64 lata, jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. Związany z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska. Teraz pełni obowiązki dwóch prorektorów- nieprzerwanie od 2008 r. prorektora ds. nauki, a od 2014 r. także prorektora do spraw studenckich. Jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Na konferencji prasowej 18 marca Rektor - elekt powiedział m. in. że jednym z głównych punktów jego programu jest działanie na rzecz utrwalenia wysokiej pozycji Uniwersytetu Łódzkiego wśród polskich uczelni wyższych oraz podnoszenie rangi łódzkiej uczelni na arenie międzynarodowej. - Zależy mi bardzo na tym aby rozwijała się cała Łódź Akademicka. Aby nasze środowisko było coraz bardziej zintegrowane i coraz bardziej współpracowało także z otoczeniem. Mam tu na myśli zarówno instytucje rządowe, samorządowe jak i pracodawców. Chodzi mi także o istotne współuczestnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji wydarzeń kulturalnych. Będę dążył do tego aby Uniwersytet Łódzki stał się uczelnią naukowo-dydaktyczną a w przyszłości badawczą. - Podkreślam - mówił także prof. Różalski - że na Uniwersytecie Łódzkim będziemy wspierać humanistykę. Będziemy promować kierunki humanistyczne. Wspierać kadrę humanistów. Osobiście nie podoba mi się bardzo określenie "odrodzenie humanistyki" ponieważ uważam, że humanistyka nigdy nie umarła i Uniwersytet Łódzki to udowadnia realizując swoją misję.

W najbliższym czasie Rektor - elekt będzie kompletował skład kolegium rektorskiego. Kandydatami prof. Antoniego Różalskiego na prorektorów UŁ są: prof. Elżbieta Żądzińska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) jako prorektor ds. nauki, prof. Paweł Starosta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) jako prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej, prof. Sławomir Cieślak (Wydział Prawa i Administracji) jako prorektor ds. kształcenia, prof. Grzegorz Urbanek (Wydział Zarządzania) jako prorektor ds. ekonomicznych i prof. Tomasz Cieślak (Wydział Filologiczny) jako prorektor ds. studenckich. Na zgłoszenie tych kandydatur do Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor - elekt ma czas do 30 marca. Wybory nowych prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się 8 kwietnia. Nowe władze zaczną zarządzać uczelnią od września.

Biogram

Sprawowana funkcja

Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. studenckich i toku studiów

Imię i nazwisko

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski


W UŁ pracuje od 1976 r. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a w 1996 r. tytuł naukowy profesora. Od 1997 r. kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego w UŁ. Od 2010 jest kuratorem w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ.

Zainteresowania naukowe - specjalizacje

· badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii,

· czynniki wirulencji bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych

Wykształcenie

· 1976 r. magister biologii w zakresie mikrobiologii (Uniwersytet Łódzki)

· 1984 r. doktor biologii (Uniwersytet Łódzki)

· 1991r. doktor habilitowany biologii (Uniwersytet Łódzki)

· 1996 r. profesor (Uniwersytet Łódzki)

· 2002 r. profesor zwyczajny w UŁ

Sprawowane funkcje akademickie i inne

· kierownik Zakładu Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ

· kurator w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ

· kierownik w 4 grantach KBN/MNSW

· prodziekan (1991-1993) i dziekan (1996-2002) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ

· dziekan (2002-2008 Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)

· Członek Uniwersyteckiej Komisji Nauki

· Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN (2003-2009), od 2009 członek Prezydium Zarządu ŁTN, od 2015 r. Prezes ŁTN

· Członek Komitetu Mikrobiologii PAN (2007-2015),20013-2005 V-ce Przewodniczący

· V-ce Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi (2004-2012), od 2012 r. Przewodniczący.

· Od 2015 r członek Rady Naukowej Centrum Zdrowia "Matki Polki" w Łodzi

· Przewodniczący Rady Fundacji "Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii UŁ

· Przewodniczący Rady Wydawniczej UŁ

· Reprezentant UŁ w Zgromadzeniu Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Spółka z o.o.

· Reprezentant UŁ w Komisji ds. Rozwoju Łodzi Akademickiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

· Reprezentant UŁ w Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

· Koordynator realizacji dwóch projektów inwestycyjnych: "Modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego" oraz "Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego" finansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"

Nagrody i wyróżnienia

· Złota Odznaka UŁ (1996)

· Medal Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2000)

· Złoty Krzyż Zasługi (2000)

· Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006)

· Medal ŁTN (2014)

· Nagrody naukowe: zespołowe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora UŁ - sześciokrotnie

· Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki (2004)

8 kwietnia wybrano także nowych prorektorów UŁ

Profesorowie Elżbieta Żądzińska, Paweł Starosta, Grzegorz Urbanek, Tomasz Cieślak oraz Sławomir Cieślak zostali wybrani nowymi prorektorami Uniwersytetu Łódzkiego. Zdecydowało o tym Kolegium Elektorów. Blisko 180 przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych uczelni oraz studentów zdecydowało o tym 8 kwietnia. Listę kandydatów na prorektorów zgłosił Rektor - elekt UŁ prof. Antoni Różalski, wybrany na nowego Rektora UŁ 17 marca. Skompletowany właśnie skład rektorski obejmie władzę na uczelni na początku września tego roku.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska będzie pełnić funkcję Prorektora UŁ ds. nauki (dotychczas tę funkcję od 2008 r. piastował prof. Różalski). Za jej wyborem było 157 elektorów. Prorektorem UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej został prof. dr hab. Paweł Starosta, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego - największego z wydziałów UŁ. Prof. Starostę poparło 151 elektorów. Dr hab. Grzegorz Urbanek, związany z Wydziałem Zarządzania, będzie Prorektorem UŁ ds. ekonomicznych. Zdobył 161 głosów elektorskich. Sprawami studenckimi zajmie się dr hab. Tomasz Cieślak z Wydziału Filologicznego, który zgodnie z procedurą wyborczą wcześniej (18 marca) otrzymał jednomyślną zgodę elektorów studenckich i doktoranckich na kandydowanie. W głosowaniu wszystkich elektorów otrzymał 159 głosów. Dr hab. Sławomir Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji został Prorektorem UŁ ds. kształcenia. Na jego kandydaturę swój głos oddało 156 elektorów.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.

W ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim, przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego a od 1 marca 2015 roku - profesora zwyczajnego.

Prof. Elżbieta Żądzińska w latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od roku 2008 do chwili obecnej pełni funkcję Dziekana tego Wydziału. Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. Prof. Elżbieta Żądzińska urodziła się w Sieradzu w 1967 r.

Prof. dr hab. Paweł Starosta, jest łodzianinem, absolwentem XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Dyplom magistra socjologii otrzymał w 1974 roku, w 1984 roku uzyskał stopień nauk humanistycznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1973. Od 1997 jako profesor nadzwyczajny UŁ. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miast. Był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Dziekanem Wydziału w latach 2001-2008. Od roku 2012 ponownie pełni funkcję Dziekana Wydziału.

Jego główne kierunki badawcze i zainteresowania naukowe to socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, procesy globalizacji i partycypacja społeczna. Prof. Paweł Starosta urodził się w Łodzi w 1951 r.

Dr hab. Grzegorz Urbanek, jest absolwentem kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Studia ukończył w 1988 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ.

Jego główne zainteresowania naukowe to zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.

Dr hab. Tomasz Cieślak, studiował na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską w latach 1985-1990. W czasie studiów uczestniczył w nielegalnej działalności studenckiej - brał udział w reaktywacji samorządu studenckiego, działał w organizacji Civitas Academica, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1997. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Od 2013 roku jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych to dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska. Tomasz Cieślak urodził się w Łodzi w 1966 r.

Dr hab. Sławomir Cieślak, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1994 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2012 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego UJ oraz Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego.

O UŁdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze
Polityka Prywatności