Uczelnia Heleny Chodkowskiej otrzymała statusu członka stowarzyszonego KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich nadało Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie status uczelni stowarzyszonej.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. W szczególności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP:

  • występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego,
  • wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
  • Organy władzy publicznej mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawach:
  • zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych,
  • projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego,
  • projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą,
  • rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 10:20:04
Komentarze
Polityka Prywatności