rektorzy.pl

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała rektorem UG

W dniu 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało prof. UG, dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

Prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała urodził się 15 czerwca 1957 roku w Czersku. W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu, późniejszy Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, w zakresie ekonomii. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2011 roku - doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Z Uniwersytetem Gdańskim jest związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 roku został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bankowości; obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. Prof. UG, dr hab. J. Gwizdała skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką - jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem. Ukończył Studium Menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej "Euromenedżer XXI wieku" oraz kurs państwowy i jest uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Posiada licencję zarządcy nieruchomościami. Dzięki zawodowemu doświadczeniu i naukowemu dorobkowi kształci menedżerów i specjalistów dla instytucji finansowych, przede wszystkim dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i samorządów terytorialnych. Jest współtwórcą międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe, prowadzonego wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania.

Pełnił wiele funkcji, między innymi Prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Uniwersytecie Gdańskim, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolnego Obszaru Gospodarczego w Gdyni, Dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, Wiceprezydenta Miasta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji.

Jest członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Gdańsku, Rady Programowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Programowej Fundacji Absolwentów i Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Programowej Ośrodka Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Programowej Gazety Uniwersyteckiej, a także członkiem założycielem Stowarzyszenia Ratowania Gdańskiej Urologii. Jest także współzałożycielem Stowarzyszenia "Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka". Jest współorganizatorem pierwszego na Pomorzu Centrum Transferu Technologii (jako stowarzyszenie).

Doświadczenia naukowo - dydaktyczne:

 • 1992 - 1994 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny ITE - starszy wykładowca
 • 1994 - 2011 Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania - Katedra Bankowości - adiunkt
 • 1996 - 1999 Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku - docent
 • 1997 - 1998 Studium Finansów w Gdańsku - wykłady - umowa zlecenie
 • 1998 - 2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku adiunkt, prof. nadzwyczajny
 • 2011 - nadal Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania - Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, prof. nadzwyczajny, kierownik katedry.
 • Staż naukowy w Uniwersytecie w Turku - Finlandia.
 • Wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Wiesbaden - Niemcy.
 • Udział w ponad 100 konferencjach naukowych (w tym ok.30 konferencjach międzynarodowych).
 • Autor 60 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, 83 rozdziały w monografiach oraz dwie książki.

Najważniejsze osiągnięcia służące praktyce:

 1. Współrealizowanie projektu "System finansowania szkolnictwa wyższego" (zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 2. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontrolingu dla szkół wyższych.
 3. Wdrożenie projektu "Zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim".
 4. Współtwórca "Systemu Oceny Okresowej Pracowników" w szkołach wyższych i wdrożenie w UG.
 5. Opracowanie i wdrożenie "Kodeksu etyki" pracowników UG niebędących nauczycielami akademickimi.
 6. Współorganizacja pierwszego na Pomorzu Centrum Transferu Technologii
 7. Współudział w utworzeniu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK).
 8. Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu kredytowego dla banków komercyjnych w zakresie obsługi klientów korporacyjnych i MŚP.
 9. Wdrożenie projektu dot. modelu finansowania komunikacji miejskiej w Gdańsku (Koordynator projektu).
 10. Wdrożenie projektu "Kredyt EBOiR dla Gminy Gdańsk" (Koordynacja i nadzór).
 11. Przygotowanie Ratingu Kredytowego dla miasta Gdańsk (Koordynator projektu).
 12. Restrukturyzacja finansowa Zakładów Opieki Zdrowotnej w woj. pomorskim (zlecenie Wojewody Gdańskiego).
 13. Udział w realizacji projektu "Program do 2000 r. dla Polski w zakresie finansowania ekorozwoju" (zlecenie Ministerstwa Środowiska).
 14. Główny negocjator z EBOiR w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku.

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało także Prorektorów na kadencję 2016-2020:

O Uniwersytecie Gdańskimdata ostatniej modyfikacji: 2016-03-25 11:16:08
Komentarze
Polityka Prywatności