rektorzy.pl

Ponad stu rektorów w Łodzi

W 21 maja rozpoczną się trzydniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Łodzi przyjedzie ponad stu rektorów z całej Polski i wielu gości reprezentujących świat nauki.

W czasie Zgromadzenia Plenarnego w Łodzi po raz pierwszy zaprezentowany zostanie, także na konferencji prasowej, program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, przygotowany przez Państwa Rektorów. Głównym jego celem jest określenie zasadniczych nowych ram, mających na celu zdynamizowanie roli szkolnictwa wyższego i nauki w rozwoju i modernizacji naszego kraju.

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego składa się z 5 -części:

  • Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku
  • Diagnoza szkolnictwa wyższego
  • Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych
  • Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego.

Założenie wstępne programu opiera się na wieloletnim i blokowym finansowaniu szkół wyższych w perspektywie minimum na 3 lat (na cykl kształcenia). Kształcenie, podobnie jak prowadzenie badań, aby były efektywne i sprzyjały osiąganiu wysokiej jakości rezultatów, wymagają zapewnienia stabilnego finansowania, przynajmniej w perspektywie trzyletniej. Przejście do wieloletniego budżetowania w tym zakresie rektorzy uważają za konieczne.

Państwo Rektorzy powiedzą także o potrzebie wdrożenia zasady przeznaczania 1% PKB na szkolnictwo wyższe oraz określenia mapy drogowej dochodzenia do 2% PKB na badania naukowe w 2020 roku. Zapewni to względną stabilność i przewidywalność publicznego finansowania szkół wyższych, które są kołem napędowym szybszej modernizacji kraju.

Ważnym celem reformowania systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w tym jego finansowania, jest wzmocnienie pozycji, znaczenia oraz możliwości rozwoju tzw. uniwersytetów (uczelni) badawczych i jednocześnie dbanie o odpowiednie finansowanie i funkcjonowanie pozostałych uczelni. Według Rektorów uzasadniony wydaje się również powrót do dyskusji nad utworzeniem profesjonalnej i niezależnej politycznie instytucji (agencji) finansującej szkolnictwo wyższe w Polsce, nazwanej Narodowym Funduszem Szkolnictwa Wyższego.

W okresie ostatnich lat uczelnie zostały poddane narastającej presji o charakterze "doregulacyjnym", w Programie została przedstawiona teza o potrzebie odwrócenia tych tendencji w procesie dalszego stanowienia prawa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, tak aby zostały osiągnięte efekty zauważalnej deregulacji systemu. Jednym z istotnych obszarów pożądanej deregulacji i odbiurokratyzowania w szkolnictwie wyższym pozostaje obszar Krajowych Ram Kwalifikacji.

Omawiany będzie również udział polskich naukowców w programie Horyzont 2020, wysokość wkładu własnego uczelni w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, od którego zależy poziom wysokości wykorzystania środków unijnych przez uczelnie i ich dalszy rozwój. Rektorzy będą dyskutować nad polityką otwartego dostępu do treści i wyników badań naukowych, etyką w badaniach oraz Europejską Kartą Naukowca. Podejmowane będą kwestie dotyczące m.in. możliwości i barier systemów antyplagiatowych. Ważnemu i aktualnemu problemowi konsolidacji uczelni i powstawaniu związków uczelni poświęcona będzie specjalna sesja z udziałem gości zagranicznych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-05-21 12:37:34
Komentarze
Polityka Prywatności