Dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. EUH-E - Prorektor ds. kształcenia Elbląskiej Uczelnii Humanistyczno-Ekonomicznej

Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1990 ukończył je broniąc pracę magisterską poświęconą problemowi „Kapitalizacji rolnictwa na Pomorzu na przykładzie drobnoszlacheckiej wsi Borzyszkowy”. Otrzymał za nią nagrodę Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego – na czele jury oceniającego stał prof. Gerard Labuda.
W 1989 r. zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw w Zakładzie Socjologii Kultury, a następnie w Zakładzie Historii Myśli Społecznej. Od 2003 roku zatrudniony także w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu socjologii, wybranych problemów współczesnego świata, współczesnego społeczeństwa polskiego.

W latach 1994-1997 był słuchaczem Studium Doktoranckiego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Tu obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Borzyszkowskiego pt. „Jan Karnowski jako pisarz, polityk i działacz regionalny” (wydana drukiem).

W 1992 r. odbył półroczny staż naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w listopadzie 1993 r. miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (interesowała go głównie sprawa europejskiej polityki regionalnej oraz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych), a w 2001 r. przez miesiąc stypendysta w Instytucie Herdera w Marburgu.

W styczniu 2003 r. pomyślnie zaliczył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu na podstawie książki pt. Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. W maju 2003 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie socjologii.

Jest autorem 9 książek i współautorem 1 oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Członek: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, stowarzyszenia Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży, członkiem-założycielem i sekretarzem Instytutu Kaszubskiego, czł. Rady Fundacji „Pogranicze Sztuk – Kultur – Narodów” w Sejnach, wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie oraz czł. Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ponadto pełni funkcję sekretarza Kolegiów Redakcyjnych roczników naukowych „Acta Elbingensia” i „Acta Cassubiana”. Od października 1994 r. do stycznia 2000 r. red. naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”.

W latach 1991-1996 pracował także w Gabinecie Wojewody Gdańskiego, gdzie odpowiadał za kontakty z samorządami oraz współpracę regionalną.

W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im Zygmunta Glogera.


Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
WSPA_online_220.png
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 01
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności