Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1a pok. 323
80-952 Gdańsk
tel. 48 (58) 523 20 41 lub wew. 2041
fax: 48 (58) 523 24 37

e-mail: rekdsn@ug.edu.pl

Życiorys:

Grzegorz Węgrzyn urodził się 27 czerwca 1963 r. w Gdańsku. Ukończył Szkołę Podstawową nr 55 w Gdańsku oraz I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Tytuł magistra biologii uzyskał w 1987 r. na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na tym samym wydziale obronił pracę doktorską w 1991 r. oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego w 1995 r. W roku 1998 został profesorem nauk biologicznych.
Jego kariera naukowa związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie pracował jako asystent (w latach 1987-1992), adiunkt (1992-1996), adiunkt ze stopniem dr hab. (1996-1997), profesor nadzwyczajny (1997-1999) a od 1999 r. profesor zwyczajny. W międzyczasie odbył dwa długoterminowe staże naukowe: w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) oraz w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (USA).
Jest autorem i współautorem 222 artykułów naukowych, wydanych w ogromnej większości w międzynarodowych czasopismach naukowych, redaktorem jednej monografii, autorem jednego podręcznika, współautorem patentu międzynarodowego oraz współautorem 341 komunikatów na konferencjach naukowych.
Na prowadzenie badań naukowych uzyskiwał finansowanie zarówno z instytucji krajowych (około 20 grantów z Komitetu Badań Naukowych lub Ministerstwa właściwego do spraw nauki oraz innych organizacji i fundacji wspierających badania naukowe) jak i zagranicznych (około 10 grantów, w tym z Komisji Europejskiej w ramach Programów Ramowych).
Prowadził i nadal prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, m.in. z naukowcami z następujących ośrodków: Uniwersytet w Sheffield (Wielka Brytania), Instytut Genetyki Molekularnej im. Maxa-Plancka w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Kalifornijski w San Diego (USA), Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo (USA), Uniwersytet Stanu Michigan w Ann Arbor (USA), Politechnika Sztokholmska (Szwecja), Uniwersytet w Oulu (Finlandia), Uniwersytet im. E.-M.-Arndta w Gerifswaldzie (Niemcy), Królewski Szpital Dziecięcy w Manchesterze (Wielka Brytania).
Wypromował 26 doktorów, a w kierowanym przez niego zespole 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.
Jego działalność naukowa była wyróżniana szeregiem nagród, wśród których były m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa za najlepszą pracę biochemiczną wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w danym roku (4 razy), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego w konkursie na najlepsze prace genetyczne wykonane w polskim laboratorium i opublikowane w danym roku (4 razy), Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Naukowa miasta Gdańska im. J. Heweliusza, Nagroda za najlepszy komunikat prezentowany podczas Fourth Symposium on Lysosomal Storage Disorders (Wiedeń, Austria) w 2007 r.
Był powoływany na recenzenta w 75 przewodach doktorskich (w tym dwóch zagranicznych: Indie i Hiszpania), 14 przewodach habilitacyjnych, recenzował 3 wnioski o zatrudnienie na stanowiskach profesora uczelni (w tym 2 wnioski z zagranicy: Izrael i USA), 8 wniosków o tytuł profesora, wykonał 5 super-recenzji wniosków o tytuł profesora dla Centralnej Komisji. Był recenzentem 4 książek i podręczników, 134 artykułów naukowych (w większości dla międzynarodowych czasopism naukowych), 15 zagranicznych i ponad 100 krajowych wniosków grantowych.
Pełnił i nadal pełni szereg funkcji w organizacji nauki i działalności uczelni, m.in. jako: Prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG (1993-1996), Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG (2002-2008), Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego (2004-2007), Wice-przewodniczący Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2007-2010), Przewodniczący zespołu ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia (2007-2012), Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Redaktor międzynarodowych czasopism naukowych, m.in.: FEMS Microbiology Reviwes (Wydawca: Blackwell, Impact Factor = 10,0), Plasmid (Wydawca: Elsevier, Impact Factor = 2,0), Microbial Cell Factories (Wydawca: BioMed Central, Impact Factor = 3,3).
Jest żonaty (żona Alicja jest pracownikiem naukowym w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk), ma jedno dziecko (córka Aleksandra).


Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności