Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII - Prorektor ds. Nauki i Współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Urodzony w Żywcu w 1960 r. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na WT PAT w Krakowie w latach 1979-1985 podjął studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu - lata 1987-1988. Studia kontynuował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie - lata 1988-1993 i ukończył doktoratem z teologii oraz nauk patrystycznych. Po powrocie do Polski w 1994 r. podjął pracę przy katedrze patrologii na WT PAT w Krakowie.
W latach 1996-1997 przebywał gościnnie w seminarium w Morogoro w Tanzanii, afiliowanego do Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, gdzie wykładał w języku angielskim patrologię, metodologię teologiczną oraz uczył greki biblijnej i łaciny.

W październiku 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii, jest kierownikiem katedry historii dogmatu na WT UPJPII. W roku akademickim 2009-2010 pełnił funkcję prodziekana WT UPJPII.
Zainteresowania i praca naukowa: inkulturacja chrześcijaństwa w starożytności; wpływ światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad; współredaktor „Myśli Teologicznej” oraz serii patrystycznej „Źródła Myśli Teologicznej”; tłumacz tekstów soborowych i synodalnych oraz komentarzy patrystycznych do ksiąg biblijnych (Augustyn, Jan Chryzostom, Hieronim, Mariusz Wiktoryn, Pelagiusz).

Ważniejsze publikacje: Repertorium linguae Latinae (Kraków 1991; 2006), Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga? Refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej (Kraków 1999), Dokumenty Soborów Powszechnych (wybór, układ i oprac., pr. Zb), (t. 1-4, Kraków 2001-2004), Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja, Dokumenty synodów od 50 do 431 r., (wybór, układ i oprac, pr.zb.), (t. 1. 4, Kraków 2006, 2010).

Funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej pełni od września 2010 r.Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
WSIiZ_220.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności